עיקרי קול קורא לקבלת תמיכה עד 4 מיליון ש"ח מטעם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מעוניין לסייע לחברות ולעסקים בנגב, בגליל וביישובים המאוימים באמצעות מענק של 2-4 מיליון ש"ח ולצורך כך לבחון תכניות אופרטיביות שמטרתם יצירת מקומות תעסוקה, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה והרחבת פעילות של חברות ומעסיקים, באמצעות הקמה או הרחבה של פעילותם בנגב, בגליל או בישוב מאוים או באמצעות העתקה של הפעילות ממרכז הארץ או הקמת שלוחות מטעמם באזורים אלו. 

מטרת הסיכום הקצר הזה היא לתמצת בעבורכם את התנאים והתמיכה שניתנת במסגרת הקול הקורא מטעם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי לקבלת מענק של 2-4 מיליון ש"ח. אנחנו ממליצים להתייעץ עם מומחה ולקרוא את הוראות הקול הקורא, את קובץ השאלות והתשובות והנספחים שמופיעים באתר משרד הגליל, הנגב והחוסן הלאומי. לפרטים נוספים לחץ כאן 

אלו הם תנאי סף עיקריים ומצטברים לצורך הגשת בקשה לקול הקורא
 1. התחייבות ליצור 15 משרות לפחות לעובדים חדשים (שנקלטו אצל המעסיק מיום אישור הבקשה ואילך או שמועסקים והעתיקו את מקום מגוריהם לנגב, גליל או ליישוב חוסן).
  • 60% מהעובדים החדשים חייבים להתגורר בנגב, בגליל או ביישוב חוסן.
  • המשרה לא תפחת מ-91 שעות
  • התחייבות להעסקה של 24 חודשים עם אפשרות של החלפה לעובד שהתפטר/פוטר פעם אחת בלבד במהלך התקופה!
  • תעסוקה איכותית בשכר של 9,000 ברוטו לפחות ללא שעות נוספות (בתקופת ההכשרה המקצועית שכר מינ' לפחות)
 2. המיזם אינו בשלבי ביצוע אלא תכנון בלבד
 3. מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2020-2022 של 10 מיליוני ש"ח לפחות
 4. מבנה או קרקע בבעלות מגיש הבקשה או לחילופין הסכם שכירות (אפשרי שיותנה בזכייה במכרז ל-10 שנים לפחות)
usechatgpt init success
הרכיבים הנתמכים והיקף התמיכה המקסימלי בכל רכיב

ככלל, התמיכה תשולם במספר אבני דרך ועל פי ביצוע בפועל הלבד. כמו כן לא תהיה השתתפות במימון שכר העובדים. הטבלה הבאה מציגה את האופן שבו נקבע היקף התמיכה המקסימלי לבקשה והיקף התמיכה המקסימלי לכל אחד מהרכיבים או תתי הסעיפים של הבקשה

אופן ניקוד הבקשה ושלבים בבחינתה 

שלב הראשון – תיבחן עמידת הבקשות בתנאי הסף. תנאי הסף הם כאמור מצטברים. אי עמידה באחד או יותר מתנאי הסף, תביא לפסילת הבקשה על הסף.

שלב השני – ינוקדו התוכניות העסקיות של מבקשי בקשות התמיכה, רק תוכנית עסקית שתקבל 25 נקודות לכל הפחות מסך של 40 נקודות, תעבור לשלבי
הניקוד הבאים. בקשה שתקבל פחות מ- 25 נקודות, תיפסל בשלב זה!

שלב השלישי – יימשך הניקוד של כל הבקשות שזכו ל- 25 נקודות לכל הפחות בתוכנית העסקית, בהתאם לטבלה הבאה:

המשרד משאיר לעצמו את האפשרות לקיים שלב ראיונות ל- 20 הבקשות בעלות הציון הגבוה ביותר. במידה ויוחלט לבצע ראיונות, הניקוד של מרכיב האיכות יופחת ל-80 נקודות ומרכיב הראיון יהווה 20 נקודות. במקרה כזה הבקשה תנוקד בהתאם לטבלה לעיל והתוצאה הסופית שתתקבל לגבי כל אחד מהמציעים תוכפל ב- 0.8

התמורה תשולם בכל אבן דרך בכפוף לעמידה מלאה של מבקשת התמיכה באבן הדרך. כל אבן דרך תכלול לכל הפחות העסקה של 10% מהעובדים אותם הוא התחייב לקלוט במסגרת הבקשה ובגובה של 10% לכל היותר מהתמיכה המאושרת

אנחנו פה לרשותכם כמובן בכל שאלה ומאחלים לכם בהצלחה בכתיבת הבקשה

רוצים לצאת איתנו לדרך?

שיתוף הכתבה:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp